სად შევიძინოთ?

Privaatsuspoliitika

Andmekaitsepoliitika

Täname, et tunned huvi meie ettevõtte vastu! Tahame, et saaksid kindel olla, et sinu isikuandmed on meie veebilehte külastades kaitstud. Eelkõige järgime selle tagamiseks Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse uusi nõudeid.

Veebilehel www.anaftin.ee (edaspidi veebileht) on sinu andmete vastutav töötleja OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti. Rohkem teavet vastutava töötleja kohta leiad avades lingi www.berlin-chemie.ee. Meie andmekaitseametnikuga on võimalik ühendust võtta aadressil Berlin-Chemie AG, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berliin või e-maili kaudu aadressil dpo.estonia@berlin-chemie.com.

Suhtume sinu andmete kaitsmisesse väga tõsiselt. Isikuandmed on mis tahes andmed (näiteks nimi, aadress või e-mailiaadress), mis viitavad tuvastatud või tuvastatavale füüsilisele isikule. Kui külastad meie veebilehte, kogume sinu kohta isikuandmeid, mida töötleme kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel. Me ei avalda ega edasta neid ilma sinu volituseta kolmandatele isikutele.

Hoiustame sinu andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik meie veebilehe ja sellega seotud teenuste pakkumiseks või andmete hoiustamisega seotud seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on tutvustada sulle andmeid, mida sinu kohta meie veebilehte külastades kogume, ja viise, kuidas neid kasutame.

See poliitika ei ole suunatud alla 16-aastastele lastele.

Andmed, mida oma veebilehe külastajate kohta töötleme

Kui kasutad meie veebilehte ainult informatiivseteks otstarveteks ehk ilma end registreerimata ja muid andmeid edastamata, töötleme ainult neid isikuandmeid, mida sinu brauser meie serverisse edastab. Kui soovid meie veebilehte sirvida, kogume järgnevalt loetletud andmeid, mis on vajalikud veebilehe kuvamiseks tehnilistel põhjustel ning selle stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks [töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f)]:

IP-aadress;

külastuse kuupäev ja kellaaeg;

ajavööndi erinevus Greenwichi ajast;

päringu sisu (konkreetne lehekülg);

juurdepääsu staatuse/HTTP staatuse kood;

iga kord edastatud andmete maht;

veebileht, millelt päring esitatakse;

brauser;

operatsioonisüsteem ja selle liides;

brauseri tarkvara keel ja versioon.

Neid andmeid hoiustatakse seitse päeva ja kustutatakse seejärel automaatselt.

Küpsiste kasutamine

Täpsema teabe meie kasutatavate küpsiste kohta leiate siit [link 7.1 Cookie disclaimer]. Seal saate igal ajal muuta ka küpsiste seadeid. Kohustuslikud küpsised on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille sinu brauser automaatselt loob ja mis paigaldatakse meie veebilehe külastamisel sinu seadmesse (nt sülearvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni). Küpsises salvestatakse just selle konkreetse seadmega seotud teave. See ei tähenda aga, et meil oleks võimalik sinu isikut tuvastada. Küpsiste eesmärk on muuta meie teenuste kasutamine sinu jaoks meeldivamaks – näiteks võimaldavad seansi küpsiseid meil tuvastada, et oled meie teatud lehekülgi juba külastanud. Sellised küpsised kustutatakse automaatselt pärast meie veebilehelt lahkumist.

Kasutamise mugavamaks muutmiseks kasutame ka ajutisi küpsiseid, mis paigaldatakse sinu seadmesse teatud kindlaks ajaks. Kui külastad meie veebilehte meie teenuste kasutamiseks uuesti, on meil võimalik ära tunda, et oled meie veebilehel varem käinud ning mida oled juba sisestanud ja valinud, et sa ei peaks samu asju iga kord uuesti sisestama.

Seepärast ei saa kohustuslikest küpsistest keelduda. Lähtume isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punktist b, s.o meie teenuste lepinguline pakkumine.

Google (Universal) Analytics

Lisaks, teie nõusolekul (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a), kasutame küpsiseid, mille abil salvestame ja koostame statistikat meie veebilehe kasutamise kohta, et muuta oma teenuseid seeläbi paremaks ja kuvada just sulle suunatud teavet. Need küpsised võimaldavad meil ära tunda külastajaid, kes on meie veebilehel varem käinud. Sellised küpsised kustutatakse automaatselt pärast teatud kindlat aega. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see paneks teid ebasoodsasse olukorda; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Selleks muutke palun oma küpsiste seadeid.

Enamus brausereid nõustub küpsiste kasutamisega automaatselt. Sul on aga võimalik muuta oma brauseri seadistusi nii, et sinu seadmesse ei paigaldatakse ühtegi küpsist või enne paigaldamist esitatakse selle kohta teade. Küpsiste täielik keelamine võib aga põhjustada olukorra, kus sul ei ole meie veebilehe pakutavaid funktsioone võimalik täies ulatuses kasutada.

Andmete töötlemine kontakteerumisel

Teil on võimalik esitada meie toodete ja teenuste kohta küsimusi kontaktvormi kaudu, esitades selleks järgmised andmed: oma nimi ja e-mailiaadress. Kontaktvormi kasutamine ei ole kohustuslik.

Kui võtad meiega ühendust e-maili kaudu, salvestame sinu esitatud andmed (nt e-mailiaadressi või nime ja telefoninumbri, kui need on lisatud), et saaksime su küsimustele vastata.

Salvestame sinu esitatud andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta [salvestamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f)].

Kui esitad teavet meie ravimite võimalike kõrvalnähtude kohta, oleme selle teabe töötlemiseks ja salvestamiseks kohustatud seaduse alusel [õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 (2) (i)].

Kustutame eelnevalt nimetatud viisidel saadud andmed, kui nende hoiustamine ei ole enam vajalik, või piiritleme nende töötlemise seaduse alusel määratud hoiustamiskohustustega.

YouTube’i pluginate kasutamine

Kui ja seni, kuni olete meile oma nõusoleku andnud, kasutame videote kuvamiseks YouTube’i teenuseid. YouTube kuulub ettevõttele YouTube LLC, mille peakontori aadress on 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube’i esindab Google Inc. YouTube’i pluginate kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f).

Kasutame oma veebilehel YouTube’i pluginaid. Nende aktiveerimisel luuakse ühendus YouTube’i serveritega ja kuvatakse vastav plugin. See annab YouTube’i serverile teada, et oled meie veebilehte külastanud. Kui oled YouTube’i sisse loginud, seostab YouTube selle teabe sinu personaalse kontoga. Plugina kasutamisel, näiteks video käivitamise nupule vajutades, seostatakse see teave sinu kontoga. Seostamise ennetamiseks logi oma YouTube’i kontolt ning teistelt YouTube LLC ja Google Inc. ettevõtete kontodelt välja ning kustuta enne meie veebilehe kasutamist nende ettevõtete vastavad küpsised.

Rohkem teavet YouTube’i (Google’i) andmetöötluse ja andmekaitsepoliitika kohta leiad aadressilt www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see paneks teid ebasoodsasse olukorda; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Selleks muutke palun oma küpsiste seadeid.  

Kõrvalnähud/ Kõrvaltoimed

Kui saame teada, et mõne meie toote kasutamisel võib olla esinenud kõrvaltoimeid, oleme seaduse alusel kohustatud selle dokumenteerima, jagama sellega seotud asjakohast teavet (sealhulgas isikuandmeid) ametivõimudega üle kogu maailma ja võtma teabe esitanud isikuga ühendust, kui see on vajalik edasiseks uurimiseks.

Õiguste jõustamine:

Võime edastada andmeid õiguste omanikele, konsultantidele ja ametiasutustele teie õiguste jõustamiseks või meie või kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks.

Ettevõttevälised andmetöötluspakkujad:

Kasutame teenusepakkujaid, kes toetavaid meid teenuste pakkumisel. Need teenusepakkujad töötlevad sinu andmeid meie nimel, meie juhiste alusel ja meie järelevalve all ainult selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Andmeturve:

Kasutame sinu isikuandmete kaitsmiseks väärkasutamise, kaotamise, hävitamise või volitamata juurdepääsu eest tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, mis on tehniliselt kõige kõrgemal võimalikul tasemel.

Sinu õigused ja kontaktandmed

Üldised õigused

Soovime teavitada teid teie kui andmesubjekti õigustest (GDPR-i artikli 4 lõike 1 punkt 1). Lisateavet oma õiguste kohta leiate GDPR-i artiklitest 15–21 ja Saksamaa andmekaitseseaduse §-dest 32–37.

Oma õiguste teostamiseks pöörduge palun meie andmekaitseametniku poole. Tema kontaktandmed leiate nende andmekaitsepõhimõtete algusest.

Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid oleme kogunud ja töödelnud. See hõlmab teavet andmete kasutamise eesmärkide ja andmete säilitamise aja kohta, samuti teavet saajate või saajate kategooriate kohta, kellele andmed avaldatakse. Peale selle on teil õigus saada oma töödeldavate isikuandmete koopia.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda, et parandataks teie isikuandmed, mis on ebaõiged või mis ei ole enam õiged. Teil on õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist. Kui seadus seda nõuab, edastame teie isikuandmete parandused kolmandatele isikutele.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist järgmistel juhtudel:

teie isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses eesmärkidega, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi, või eesmärk on täidetud;

olete oma nõusoleku tagasi võtnud ja töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust;

olete töötlemisele vastuväite esitanud ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, piisab töötlemise lõpetamiseks teie vastuväitest;

teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või

teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et järgida EL-i või liikmesriigi õigusest tulenevat juriidilist kohustust.

Pange tähele, et teie õigus isikuandmete kustutamisele võib olla seadusega piiratud. Õiguslikud piirangud hõlmavad muu hulgas GDPR-i artikli 17 lõiget 3 ja Saksamaa andmekaitseseaduse § 35.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

vaidlustate teatava aja vältel oma isikuandmete õigsuse, mis võimaldab meil nende isikuandmete õigsust kontrollida;

isikuandmete töötlemine on õigusvastane, kuid te olete nende kustutamise vastu ja nõuate selle asemel kasutuse piiramist;

me ei vaja isikuandmeid enam nende töötlemise eesmärkidel, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või

olete töötlemise suhtes vastuväite esitanud, kuid ei ole veel kontrollitud, kas meie õiguspärased põhjused on teie omade suhtes ülekaalukad või mitte.

Enne töötlemispiirangu tühistamist teavitame teid eespool nimetatud alustel kehtivast piirangust.

Nõusoleku tagasivõtmine

Teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta; tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Nõusoleku tagasivõtmise teate võite koostada vabas vormis. Võite lihtsalt saata mitteametliku teate ülalnimetatud kontaktaadressidele. See kehtib ka enne GDPR-i jõustumist (st enne 25. maid 2018) antud nõusoleku kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellele eelnenud andmetöötluse seaduslikkust.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need andmed kolmandatele isikutele. Täpsemat teavet ja piiranguid vt GDPR-i artiklist 20. Andmete ülekandmise õiguse kasutamine ei mõjuta teie õigust andmete kustutamisele.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, eelkõige Berliinis asuvale andmekaitse ja teabevabaduse volinikule või oma elu- või töökohariigi või väidetava rikkumise toimumise riigi järelevalveasutusele, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine meie poolt rikub kehtivaid andmekaitseseadusi.

Õigus esitada vastuväiteid

Kooskõlas GDPR-i artikliga 21 on teil oma konkreetsest olukorrast lähtudes õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks oli GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui esitate vastuväite, lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud järgmistel juhtudel:

kui me suudame tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või

kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Eelkõige on teil õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele otseturunduseks, kui me teie andmeid selleks kasutame. Kui esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele otseturunduseks, lõpetame me teie isikuandmete kasutamise sel eesmärgil.